MUDr. Patrícia Tropek

Prostredie lekárskej rodiny v ktorej vyrástala ju formovalo v jej ďaľšej profesionálnej dráhe. Po skončení gymnázia študovala na Lekárskej Fakulte UK v Martine. Po ukončení pokračovala v práci na lekárskej fakulte v Ústave anatómie ako vysokoškolský asistent, kde sa venovala štúdiu anatómie tela, viedla študentov k praktickým skúškam. V Martine na Psychiatrickej klinike pod vedením doc. Franka ukončila predatestačnú prípravu a pracovala ako lekár. Venovala sa diagnostike, farmakoterapii dospelých pacientov.Celý svoj profesný život zamerala na štúdium a prácu s ľuďmi. Špecializuje sa na psychosomatickú diagnostiku, behaviorálnu terapiu. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory. Je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti v odvetví psychiatria, drogové závislosti. Vo svojej kariere bola zamestnanec aj zamestnávateľ. V roku 2000 svoje štúdium rozšírila o marketingové, koučovacie, top maneger vzdelanie v Amsterdame, venovala sa štúdiu farmakologie z postu Medicínskeho poradcu v nadnárodných farmaceutických spoločnostiach v oblasti psychiatrie, oblasti vývoja inovatívnych liekov.. V roku 2003 – 2005 vykonávala exekutívnu funkciu riaditeľa nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti. Po dobrovoľnom ukončení top managerskej funkcie v roku 2008 sa jej profesná cesta prirodzene vrátila späť k pacientovi, ale už s väčšími skúsenosťami širokého spektra. V ďaľšej kapitole profesného života poníma chorobu v jej komplexnosti, myšlienka holistického, komplexného, biopsychosociálneho prístupu v liečbe, zachytávajúci súvislosti medzi telom, dušou a psyché sa stáva prioritou prístupu k psychiatrickým pacientom. Ako ambulantný psychiater v Bratislave so širokým spektrom liečených psychiatrických diagnóz v roku 2014 zakladá Asociáciu psychosomatického zdravia, v rámci ktorej začina súkromnú prax Prvého psychosomatického centra s tímom psychologov, terapeutov a špecializovnaých ambulancií. Vo svojej praxi psychiatra sa zaobera diagnostikou spolupôsobenia viacerých faktorov na vzniku choroby - biologických (genetika, strava, životný štýl), psychologických (vnímanie, prežívanie, správanie sa osobnosti vo vzťahu k zdraviu a chorobe ), sociálnych (vplyv sociálneho prostredia – rodiny, pracoviska, školy, vzťahov spolupatričnosti, sociálnej opory ) V praxi psychiatra rieši príčiny a prejavy ochorení ako ich jedinec prežíva, vníma a ako na neho pôsobia a tým ovplyvňujú jeho celkové nazeranie na životnú situáciu. Za základ psychogénnych, neurotických, úzkostných, reaktívnych stavov považuje emócie človeka, ktoré sa navonok prejavujú v postojoch k životu, ľuďom, k svetu a následnej spätnou väzbou sa zrkadlením okolitého sveta prenášajú späť do jeho vnútra. Súvislosti mnohých ochorení sú sociálne , s atribútmi sociálnej úspešnosti , statusu, majetku, vzdelaniu rodinného stavu a tiež spirituálne ako je náboženstvo, duchovný obsah zmyslu života. Aktuálne pracuje v súkromnej nemocnici ako ambulantný psychiater a vykonáva prax súkromného psychiatra Psychosomatickeho centra v Bratislave. rodiny v ktorej vyrástala ju formovalo v jej ďaľšej profesionálnej dráhe. Po skončení gymnázia študovala na Lekárskej Fakulte UK v Martine. Po ukončení pokračovala v práci na lekárskej fakulte v Ústave anatómie ako vysokoškolský asistent, kde sa venovala štúdiu anatómie tela, viedla študentov k praktickým skúškam. V Martine na Psychiatrickej klinike pod vedením doc. Franka ukončila predatestačnú prípravu a pracovala ako lekár. Venovala sa diagnostike, farmakoterapii dospelých pacientov.Celý svoj profesný život zamerala na štúdium a prácu s ľuďmi. Špecializuje sa na psychosomatickú diagnostiku, behaviorálnu terapiu. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory. Je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti v odvetví psychiatria, drogové závislosti. Vo svojej kariere bola zamestnanec aj zamestnávateľ. V roku 2000 svoje štúdium rozšírila o marketingové, koučovacie, top maneger vzdelanie v Amsterdame, venovala sa štúdiu farmakologie z postu Medicínskeho poradcu v nadnárodných farmaceutických spoločnostiach v oblasti psychiatrie, oblasti vývoja inovatívnych liekov.. V roku 2003 – 2005 vykonávala exekutívnu funkciu riaditeľa nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti. Po dobrovoľnom ukončení top managerskej funkcie v roku 2008 sa jej profesná cesta prirodzene vrátila späť k pacientovi, ale už s väčšími skúsenosťami širokého spektra. V ďaľšej kapitole profesného života poníma chorobu v jej komplexnosti, myšlienka holistického, komplexného, biopsychosociálneho prístupu v liečbe, zachytávajúci súvislosti medzi telom, dušou a psyché sa stáva prioritou prístupu k psychiatrickým pacientom. Ako ambulantný psychiater v Bratislave so širokým spektrom liečených psychiatrických diagnóz v roku 2014 zakladá Asociáciu psychosomatického zdravia, v rámci ktorej začina súkromnú prax Prvého psychosomatického centra s tímom psychologov, terapeutov a špecializovnaých ambulancií. Vo svojej praxi psychiatra sa zaobera diagnostikou spolupôsobenia viacerých faktorov na vzniku choroby - biologických (genetika, strava, životný štýl), psychologických (vnímanie, prežívanie, správanie sa osobnosti vo vzťahu k zdraviu a chorobe ), sociálnych (vplyv sociálneho prostredia – rodiny, pracoviska, školy, vzťahov spolupatričnosti, sociálnej opory ) V praxi psychiatra rieši príčiny a prejavy ochorení ako ich jedinec prežíva, vníma a ako na neho pôsobia a tým ovplyvňujú jeho celkové nazeranie na životnú situáciu. Za základ psychogénnych, neurotických, úzkostných, reaktívnych stavov považuje emócie človeka, ktoré sa navonok prejavujú v postojoch k životu, ľuďom, k svetu a následnej spätnou väzbou sa zrkadlením okolitého sveta prenášajú späť do jeho vnútra. Súvislosti mnohých ochorení sú sociálne , s atribútmi sociálnej úspešnosti , statusu, majetku, vzdelaniu rodinného stavu a tiež spirituálne ako je náboženstvo, duchovný obsah zmyslu života. Aktuálne pracuje v súkromnej nemocnici ako ambulantný psychiater a vykonáva prax súkromného psychiatra Psychosomatickeho centra v Bratislave.